Слободянюк Олена Валеріївна

Резюме

Слободянюк Олена Валеріївна у 1988 році вступила до Вінницького політехнічного інституту на факультет автоматики та мікроелектроніки, де здобула кваліфікацію інженер-електрик – спеціальність «Автоматика та управління в технічних системах».

З 2003 року працює на кафедрі інженерної та комп’ютерної графіки, теперішня назва - САКМІГ.

У 2004 - 2008 рр. навчалась в аспірантурі Вінницького національного технічного університету за спеціальністю – 13.00.02 «Теорія та методика навчання (технічні дисципліни)». В 2011р. захистила дисертаційну роботу на тему: «Формування вмінь з інженерної та комп’ютерної графіки студентів в умовах дистанційного навчання» в Інституті педагогіки Національної Академії педагогічних наук України.

Має близько 50 наукових праць, у т.ч. 14 статей у фахових збірниках наукових праць і журналах, 20 статей в збірниках матеріалів і тез конференцій, електронних наукових виданнях. Є співавтором монографії «Формування вмінь з інженерної та комп’ютерної графіки студентів в умовах дистанційного навчання» (2016 р.), 6 методичних та навчальних посібників. Розробила 7 дистанційних курсів з інженерної та комп’ютерної графіки.

 

2   статті, у виданнях, що входять до переліку наукометричної бази Scopus 

Method for analyzing and optimizing the topologie observability of cognitive maps of complex spatially distributed systems / Mokin, V., Varchuk, I., Bondaletov, K., Slobodianiuk, O // 2017 IEEE 1st Ukraine Conference on Electrical and Computer Engineering, UKRCON 2017 – Proceedings. – Режим доступу: http://ieeexplore.ieee.org/document/8100371/ 

 

 

Профіль у Google Scholar: (https://scholar.google.com.ua/citations?user=Nxj8NzEAAAAJ&hl=uk)

Стаття в Scopus  (http://ieeexplore.ieee.org/document/8100371/ )

 

Пройшла міжнародне стажування за програмою за програмою «Інноваційний навчальний заклад 21 століття – європейський досвід в рамках LLP моделі Європейської комісії» в Університеті Суспільних наук (UNS) м. Лодзь (Польща).

Закінчила курс навчання з англійської мови з загальною кількістю учбових годин 608, що відповідає загальноприйнятому європейському стандарту В2 (незалежний користувач з поглибленим рівнем знань), згідно Загальноєвропейської рекомендації з мовної освіти (CEFR).

Виконувала обов’язки виконавця наукової теми № 7202 «Розробка технологій і засобів супроводження занять у системі дистанційної освіти та їх впровадження в навчальний процес інженерних спеціальностей» (№ державної реєстрації 0106U006229). 

Викладає навчальні дисципліни: «Інженерна графіка», «Інженерна та комп’ютерна графіка», «Нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка», «Комп’ютерна графіка та моделювання».

Щорічно є науковим керівником студентів у науково-технічній конференції професорсько-викладацького складу, співробітників та студентів ВНТУ.

Впроваджує дистанційне навчання на кафедрі. Розробляє та проводить дистанційні курси з інженерної та комп’ютерної графіки для студентів денної та заочної форм навчання.

В 2017 р. нагороджена Грамотою за значні досягнення Вінницького національного технічного університету та з нагоди Дня Науки.

 

Характеристика рівня наукової та професійної активності науково-педагогічного (наукового) працівника Слободянюк Олени Валеріївни

Стаж науково-педагогічної роботи – 15 р. .

Відповідність п. 6 дод.12 постанови КМУ № 1187 від 30.12.2015 р.:

1) Наявність наукової публікації у періодичному виданні, яке включено до наукометричних баз, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection, рекомендованих МОН

 Slobodianiuk, O. Method for analyzing and optimizing the topologie observability of cognitive maps of complex spatially distributed systems / Mokin, V., Varchuk, I., Bondaletov, K., Slobodianiuk, O // 2017 IEEE 1st Ukraine Conference on Electrical and Computer Engineering, UKRCON 2017 – Proceedings. Publication Year: 2017, Page(s):865 – 869  http://ieeexplore.ieee.org/document/8100371/

https://www.scopus.com/results/authorNamesList 

2) публікацій у фахових виданнях України 5:

1.  Слободянюк О.В. Особливості визначення технічного показника ефективності грозозахисту повітряних ліній електропередачі [Електронний ресурс] / Слободянюк О.В., Собчук В.С., Собчук Н. В // Наукові праці Вінницького національного технічного університету – 2014. ‑ № 3 – Режим доступу: https://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/408.

2.  Слободянюк О.В. Методика оцінювання і підвищення якості практичної підготовки студентів за технологією освоєння робітничої професії / О. Б. Мокін, О. М. Косарук, О. В. Слободянюк, В.Н. Мізерний, Б. І. Мокін // Вісник ВПІ. – 2015. – № 1. – С. 177–186.

3.  Слободянюк О.В. Визначення оптимальної величини випробувальної напруги для ефективного контролю ізоляції [Електронний ресурс] / Слободянюк О.В., Собчук В.С., Собчук Н. В // Наукові праці Вінницького національного технічного університету – 2016. ‑ № 2 – Режим доступу: https://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/viewFile/473/471.

4.  Слободянюк О.В. Особливості використання системи e-Learning Server 3000 при навчанні графічним дисциплінам / Я. Г. Скорюкова, Н. В. Собчук, О. В. Слободянюк, М. С. Гречанюк // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. – Вінниця: ВДПУ, 2017 р. – Вип. 48. – С. 171–176.

5.      Skoriukova Y. Peculiarities of the Distance Learning of Graphic Disciplines / Y. Skoriukova, N. Sobchuk, O. Slobodianiuk,    M. Hrechaniuk // Вісник Черкаського університету: педагогічні науки. – Черкаси: ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2018 р. – № 6.2018. – С. 114 – 121. – Режим доступу: http://ped-ejournal.cdu.edu.ua/issue/download/202/116

 

     3) Наявність виданого підручника чи навчального посібника, що рекомендований МОН, іншим центральним органом виконавчої влади або вченою радою закладу освіти, або монографії (у разі співавторства — з фіксованим власним внеском);

Слободянюк О. В., Мокін В. Б., Мокін Б. І. Формування вмінь студентів з інженерної та комп’ютерної графіки в умовах дистанційного навчання: монографія / О. В. Слободянюк, В. Б. Мокін, Б. І. Мокін. – Вінниця: ВНТУ, 2016. – 208 с.

Слободянюк О.В. Локальні електроенергетичні системи. Навчальний посібник. / П.Д. Лежнюк, Н.В. Собчук, О.В. Слободянюк // Вінниця : ВНТУ, 2015. – 137 с.

    13) Наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання/конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій загальною кількістю три найменування – 3

1. Слободянюк О. В.  Інженерна графіка. Робочий зошит для самостійного розв'язування задач. Частина 2. Ортогональні проекції поверхонь. / Мельник О. П., Скорюкова Я. Г., Слободянюк О. В. – Методичне видання. - Вінниця : ВНТУ, 2014. – 29 с.

2. Слободянюк О.В. Методичні вказівки до виконання графічних робіт з інженерної та комп’ютерної графіки для студентів першого курсу напряму підготовки «Теплоенергетика». Частина 1 / Уклад. О. В. Слободянюк, Я. Г. Скорюкова, Н. В. Собчук. – Вінниця : ВНТУ, 2018. – 47 с.

3.  Слободянюк О.В. Інженерна графіка. Курс лекцій. Частина ІІ / Я. Г. Скорюкова, О. В. Слободянюк. – Вінниця : ВНТУ, 2018. – 87 с.

14)Керівництво студентом, який зайняв призове місце на I етапі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного комітету/журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком

Робота у складі організаційного комітету/журі Всеукраїнської студентської олімпіади  (I етап) - кожен рік  2014-2018.

15) Наявність науково–популярних, або дискусійних публікацій з наукової або професійної тематики

–  Слободянюк О.В. Дистанційний курс «Інженерна графіка»: структура, зміст, особливості використання  / Мельник О.П., Скорюкова Я.Г., Слободянюк О.В. / Х міжнародна науково-практична конференція «Moderni vymozenosti vedi – 2014» («Современные научные достижения – 2014), Прага, 27.01.14 – 05.02.14 р. С. 34-39 

–  Слободянюк О.В. Дистанційне навчання геометро-графічним дисциплінам: досвід та проблеми / Мельник О.П., Скорюкова Я.Г., Слободянюк О.В / міжнародна Інтернет-конференція «Електронні інформаційні ресурси: створення, використання, доступ», м. Вінниця, 2014 р. Режим доступу: http://konferencia.voipopp.vn.ua/www/index.php?ctg=lesson_info&lessons_ID=20 

–  Слободянюк О.В. Ефективність використання біогазогенератора в АПК України / Матвійчук В.А., Собчук Н. В., Рубаненко О. О., Слободянюк О. В. / Міжнародна науково-технічна конференція «Розвиток земельних відносин та організаційно-економічне, правове, технологічне забезпечення агропромислового комплексу України» / Техніка, енергетика, транспорт АПК: Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Серія: Технічні науки.– 2017. – № 4 (99) – С. 114–120.

–   Слободянюк О.В Методика и особенности составления тестовых заданий для дистанционных курсов геометро-графических дисциплин / Мельник О.П., Скорюкова Я.Г., Слободянюк О.В // Материалы международной интернет-конференции «Проблемы качества графической подготовки в техническом вузе в условиях перехода на образовательные стандарты нового поколения» – Пермь, 2015. Режим доступу: http://dgng.pstu.ru/conf2015/

-   Слободянюк О.В. Використання локальних джерел електроенергії для оптимізації структури ЕЕС / Н.В. Собчук, С.Я. Вишневський, О.В. Слободянюк, Д.О. Слободянюк / Міжнародна науково-технічна конференція «Оптимальне керування електроустановками (ОКЕУ–2017) », м. Вінниця, 27 – 28.11.2017р. Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/okeu/okeu/paper/viewFile/3535/2994IV